แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT เป็นการเปิดเผยข้อมูลของสถานศึกษาต่อสาธารณผ่านทางเว็บไซต์ของสถานศึกษา เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา ในประเด็นของการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต

หัวข้อ เพื่อรับการประเมินออนไลน์ โรงเรียนโคกเจริญวิทยา

 

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

     ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

         O1 : โครงสร้างหน่วยงาน

         O2 : ข้อมูลผู้บริหาร

         O3 : อำนาจหน้าที่

         O4 : แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

         O5 : ข้อมูลการติดต่อ

         O6 : กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

         O7 : ข่าวประชาสัมพันธ์

         O8 : Q&A

         O9 : Social Network

     ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

         O10 : แผนดำเนินงานประจำปี

         O11 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน

         O12 : รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 

         O13 : คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงาน

         O14 : คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ 

         O15 : ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

         O16 : รายงานผลสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ

         O17 : E-Service

     ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

         O18 : แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

         O19 : รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน

         O20 : รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

         O21 : แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

         O22 : ประกาศต่างๆเกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

         O23 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

         O24 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

     ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

         O25 : นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

         O26 : การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

         O27 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

         O28 : รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

     ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

         O29 : แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตเเละประพฤติมิชอบ

         O30 : ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนทุจริตเเละประพฤติมิชอบ

         O31 : ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตเเละประพฤติมิชอบประจำปี

         O32 : ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

         O33 : การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

     ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

         O34 : เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

         O35 : การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

         O36 : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

         O37 : การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

         O38 : การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

         O39 : แผนป้องกันการทุจริตประจำปี

         O40 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน

         O41 : รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

     ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

         O42 : มาตรการการส่งเสริมคุณธรรมเเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

         O43 : การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมเเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน