โรงเรียนโคกเจริญวิทยา อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี   สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา สพม.ลพบุรี

ข้อมูลบุคลากรครู โรงเรียนโคกเจริญวิทยา

003นางพรลภัสพิบูลโภคาสมบัติ 003นางพรลภัส พิบูลโภคาสมบัติ
ครู : ชำนาญการพิเศษ
003นางพรลภัสพิบูลโภคาสมบัติ 003นางดาริกา ชนะฤทธิ์
ครู : ชำนาญการพิเศษ
รูปทำเนียบครู_๒๓๐๕๐๒_1.jpg 
 นายณัฐวุฒิ จันทนา
ครู : ชำนาญการ
003นางพรลภัสพิบูลโภคาสมบัติ 003 นายวิชาญ มุสิกะทัน
ครู : ชำนาญการ
 003นางพรลภัสพิบูลโภคาสมบัติ 003 นางสายหยุด นามวงศ์
ครู : ชำนาญการพิเศษ
003นางพรลภัสพิบูลโภคาสมบัติ 003
  นายเจริญพร สุดเตชะ
ครู : ชำนาญการ
003นางพรลภัสพิบูลโภคาสมบัติ 003  นางจุฑามาศ ใจหาญ
ครู : คศ. ๑
003นางพรลภัสพิบูลโภคาสมบัติ 003 นายโชคชัย หัสแดง
ครู : คศ. ๑
 003นางพรลภัสพิบูลโภคาสมบัติ 003  นางสาวดนิตา จุลโพธิ์
ครู : ครูชำนาญการ

003นางพรลภัสพิบูลโภคาสมบัติ 003นายประพันธุ์ สิทธิ์น้อย
ครู : คศ. ๑
 003นางพรลภัสพิบูลโภคาสมบัติ 003  นางสาวอุดมพร นราปุย
ครู : คศ. ๑

003นางพรลภัสพิบูลโภคาสมบัติ 003 
นายสุพจน์ นามขันทอง
ครู : คศ. ๑
 003นางพรลภัสพิบูลโภคาสมบัติ 003  นางสาวพรศิริ ชูเรณู
ครู : คศ. ๑
 003นางพรลภัสพิบูลโภคาสมบัติ 003  นายกิตติชัย เทียนไข
ครู : คศ. ๑
 003นางพรลภัสพิบูลโภคาสมบัติ 003  นางสาวสุนิทธิรา กันทัด
ครู : คศ. ๑
003นางพรลภัสพิบูลโภคาสมบัติ 003   นางสาวนนทกร ป้อมบุบผา
ครู : คศ. ๑
003นางพรลภัสพิบูลโภคาสมบัติ 003   ว่าที่ร.ต.หญิงอลิษา แสงจันทร์
ครู : คศ. ๑
003นางพรลภัสพิบูลโภคาสมบัติ 003   นายมนตรี คุ้มครอง
ครู : คศ. ๑
003นางพรลภัสพิบูลโภคาสมบัติ 003   นายวิษณุ เสือโต
ครู : คศ. ๑
003นางพรลภัสพิบูลโภคาสมบัติ 003   นางสาวปวันรัตน์ ตระหนี่
ครู : คศ. ๑
 003นางพรลภัสพิบูลโภคาสมบัติ 003    นางสาวเกวลิน เกษร
ครูผู้ช่วย 
 003นางพรลภัสพิบูลโภคาสมบัติ 003    นายเฉลิมยุทธ์ โชคลาภ
ครูผู้ช่วย 
 003นางพรลภัสพิบูลโภคาสมบัติ 003    นางสาวชลินี ศิลาพันธุ์
ครู : คศ. ๑
 003นางพรลภัสพิบูลโภคาสมบัติ 003    นางสาวตรีนุช ลุนเพ็ง
ครู : คศ. ๑
 003นางพรลภัสพิบูลโภคาสมบัติ 003    นางสาวกัลยากร นิสัยตรง
ครู : คศ. ๑
003นางพรลภัสพิบูลโภคาสมบัติ 003     นายก่อศักดิ์ คงกล่อม
ครู : คศ. ๑

003นางพรลภัสพิบูลโภคาสมบัติ 003นางสาวภัทร์ศยา แก้วยัง
ครูผู้ช่วย 

003นางพรลภัสพิบูลโภคาสมบัติ 003     นางสาวจินดานุช กิจชู
ครูผู้ช่วย 

     003นางพรลภัสพิบูลโภคาสมบัติ 003นางสาวประพาฬรัตน์ โพธิ์สัย
ครูผู้ช่วย 

003นางพรลภัสพิบูลโภคาสมบัติ 003นายสิทธิชัย ศรีเพ็ชร
ครูผู้ช่วย 
 003นางพรลภัสพิบูลโภคาสมบัติ 003      นายนัฐพล มลากัน
ครู : คศ. ๑
 003นางพรลภัสพิบูลโภคาสมบัติ 003      นางสาวธมนวรรณ เพชรล้อม
ครูผู้ช่วย