โรงเรียนโคกเจริญวิทยา อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี   สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา สพม.ลพบุรี

O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน