โรงเรียนโคกเจริญวิทยา อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี   สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา สพม.ลพบุรี

ข้อมูลพื้นฐาน
     O1 โครงสร้างหน่วยงาน
     O2 ข้อมูลผู้บริหาร
     O3 อำนาจหน้าที่
     O4 แผนยุทธศาสตร์หรือ แผนพัฒนาหน่วยงาน
     O5 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
     O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
     O7 ข่าวประชาสัมพันธ์
     O8 Q&A (ถาม-ตอบ)
     O9 Social Network

การบริหารงาน
     O10 แผนดำเนินงานประจำปี
     O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
     O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
     O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
     O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
     O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
     O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
     O17 E–Service

การบริหารเงินงบประมาณ
     O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
     O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
     O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
     O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
     O22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
     O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
     O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
     O25 นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
     O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
     O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
     O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การส่งเสริมความโปร่งใส
     O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
     O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
     O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
     O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
     O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
     O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
     O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
     O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
     O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
     O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
     O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
     O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ในไตรมาส
     O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
     O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
     O43 การดําเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน